Почему у отдела кадров просят предоставить копии справки перселенца[:ua]Чому у відділу кадрів просять надати копії довідки перселенца


ВОПРОСЫ: На электронную почту всех подразделений отдел кадров разослал письмо: «Шановні колеги! Просимо , всім співробітникам вашого підрозділу, терміново, надати до відділу кадрів , копію довідки про статус особи яка тимчасово переміщена з окупованої території. P.S. (Справка переселенца).» Что за новшества?

ОТВЕТ: Мы бы Вам рекомендовали уточнить эту информацию в своем отделе кадров. Не стоит сразу воспринимать подобное сообщение как такое, которое влечет за собой какие-то негативные последствия для Вас или Вашего подразделения.

Одним из возможных вариантов может быть то, что Ваш работодатель решил воспользоваться льготой предоставленной ему от государства, а именно Кабмин утвердил порядок осуществления мер содействия занятости внутренне перемещенным лицам К мерам содействия занятости входит компенсация расходов работодателя на оплату труда за трудоустройство на условиях трудовых договоров зарегистрированных безработных из числа внутренне перемещенных лиц. Компенсация расходов работодателю на оплату труда продолжительностью не более 6 календарных месяцев предоставляется при условии трудоустройства зарегистрированных безработных из числа переселенцев, пришедших на работу по направлению от базового центра занятости на условиях срочных трудовых договоров и сохранения гарантий занятости таких лиц в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое. Компенсация расходов работодателя на оплату труда выплачивается ежемесячно в размере фактических расходов на оплату труда ВПЛ, но не выше среднего размера заработной платы штатного работника в соответствующем регионе.

Таким образом, работодатель, который трудоустроил переселенца по направлению из центра занятости для получения государственной компенсации в течение 2 месяцев со дня трудоустройства должен подать в центр занятости заявление о компенсации расходов на оплату труда. Заявление подается в произвольной форме. В Центр занятости также необходимо предоставить копию трудового договора между работодателем и работником-переселенцем. Если такого договора нет, то в качестве подтверждения факта трудоустройства можно предоставить распорядительный акт (приказ) о приеме на работу, заверенный в установленном порядке. Если же все-таки подобное связано с любыми нарушениями Ваших прав, напишите нам.[:ua]ПИТАННЯ: На електронну пошту всіх підрозділів відділ кадрів розіслав лист: «Шановні колеги! Просимо , всім співробітникам вашого підрозділу, терміново, надати до відділу кадрів , копію довідки про статус особини яка тимчасово переміщена з окупованої території. P. S. (Довідка переселенця).» Що за нововведення?

Интересно -   Имеют ли переселенцы право получить рабочее место по месту расположения подразделения[:ua]Чи мають переселенці право отримати робоче місце за місцем розташування підрозділу?

ВІДПОВІДЬ: Ми б Вам рекомендували уточнити цю інформацію у своєму відділі кадрів. Не варто відразу сприймати подібне повідомлення як таке, яке тягне за собою певні негативні наслідки для Вас або Вашого підрозділу.

Одним з можливих варіантів може бути те, що Ваш роботодавець вирішив скористатися пільгою наданої йому від держави, а саме Кабмін затвердив порядок здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщеним особам До заходів сприяння зайнятості входить компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Компенсація витрат роботодавця на оплату праці тривалістю не більше 6 календарних місяців надається за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа переселенців, які прийшли на роботу за направленням базового центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати вдвічі. Компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується щомісяця в розмірі фактичних витрат на оплату праці ВПЛ, але не вище за середній розмір заробітної плати штатного працівника у відповідному регіоні.

Таким чином, роботодавець, який працевлаштував переселенця за направленням з центру зайнятості для отримання державної компенсації протягом 2 місяців з дня працевлаштування повинен подати до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці. Заява подається в довільній формі. В Центр зайнятості також необхідно надати копію трудового договору між роботодавцем і працівником-переселенцем. Якщо такого договору немає, то як підтвердження факту працевлаштування можна надати розпорядчий акт (наказ) про прийом на роботу, завірений в установленому порядку. Якщо ж все-таки подібне пов’язано з будь-якими порушеннями Ваших прав, напишіть нам.

Интересно -   Может ли предприятие работать на неподконтрольной территории[:ua]Чи може підприємство працювати на непідконтрольній территорії